ЧЛЕНСТВО

ПОСВЕТИ СЕ - ИЗРАСТНИ - СЛУЖИ

Стани член в АХЦ „Живот в Слава“

За да стане вярващият член на локалната църква, трябва да е готов да сподели живота си с други вярващи по начин, който е достоен за Божия призив – като “избран род, царско свещенство и свят народ”; и да отразява Божията слава и правда чрез живот, посветен на Божието дело (1Кор.2:9; 2Кор.3:18).

 

Защо е важно членството?

Историята на ранната църква ясно показва, че всички хора, които приемаха Исус Христос за свой Господ и Спасител, биваха прибавяни към църквата, за да бъдат част от Божието семейство (Деяния 2:47). За това членството в локалната църква е жизненоважен библейски принцип за духовното израстване на всеки вярващ след неговото новорождение.

Ролята на всеки вярващ като член на църквата е да се посвети заветно към общността от вярващи, които образуват локалната църква и заедно с тях да споделя отговорностите и привилегиите за нейното изграждане и функциониране в делото на Христос. Всеки член на църквата допринася чрез своя призив, дарби и финанси за нейното изграждане с цел да се разширява Божието царство на земята.

 

Как се става член в АХЦ “Живот в Слава”?

Вашето членство става чрез личното Ви убеждение(вяра), след като разпознаете локалната църква от вярващи като свой духовен дом и семейство. Важно е да се отбележи, че членството Ви към локалната църква е акт на посвещение към Божието дело.

Изисквания за членство
Всеки може да стане член на АХЦ “Живот в Слава” , ако отговаря на следните минимални изисквания:

 • да е приел Исус Христос за свой личен Спасител и Господ чрез устна изповед;
 • да участва активно в живота на местната църква (служения, мисии, поклонение, домашни групи);
 • да има одобрен християнски живот и поведение, както и желание да се усъвършенства;
 • да е навършил 16 години, като лицата, ненавършили пълнолетие, подават заявление и писмена декларация, съдържаща съгласието на родителите или настойниците им;
 • да не е член на друга църква в същото време;
 • да е заявил писмено своето желание за членство в църквата до Главния апостол;
 • да споделя същите ценности и да приеме видението на АХЦ “Живот в Слава”.

Като член на АХЦ „Живот в Слава“ Вие ставате част
от локална църква, която:

 • осигурява библейско практично поучение;
 • обучава вярващите за делото на служението;
 • се включва в мисии и проекти;
 • осигурява духовна грижа за всички;
 • опазва единството на вярващите като църковно общество;
 • насърчава живот на посвещение към Божиите цели;
 • се покланя на Бога в дух и истина;
 • се стреми да бъде пример за подражание;
 • има за цел да образова следващото поколение в християнските ценности и вяра;
 • е посветена на братска любов, молитва, помощ и състрадание;
 • учи хората да преследват първо Божието Царство.