ВЯРА

НАШАТА ВЯРА Е ОСНОВАНА НА:

БОЖИЕТО ТРИЕДИНСТВО

Вярваме в триединството на Бог, Който се изявява в три личности – Бог Отец, Бог Син и Бог Светия Дух.

Матей 28:19

ЕСТЕСТВОТО НА БОГ

Вярваме, че Бог е единственият Творец на небето и земята, на видимото и невидимото и е Върховен авторитет над цялото творение

Битие 1:1, Йоан 1:3

Вярваме, че Бог е светлина, която се изразява в Неговото величие и слава като Бог, обитаващ в непристъпна светлина. Бог не само притежава светлината, но Той е светлината.

1 Йоан 1:5

Вярваме, че любовта е самата сърцевина на Божествената природа. Бог не само е любящ, но Той самият е любов.

Йоан 3:16

Вярваме, че Бог е свят Бог, което се изразява в Неговата уникалност като напълно отделен от цялото творение. Неговата святост изразява Неговите нравствени качества като праведен, справедлив, истинен, верен, милостив, благодатен, благоволяващ и търпелив.

Изход 15:11; Исая 6:3

ИСУС ХРИСТОС

Вярваме, че жертвата на дошлия в плът Божий син – Исус Христос е единствената и вседостатъчна за изкуплението на цялото човечество от силата на греха и от неговите вечни последствия.

Йоан 1:29; Йоан 3:16; Евреи 9:28

Вярваме, че човек може да бъде спасен от деградиращото влияние на греха единствено като приеме чрез вяра Исус Христос за личен Господ и Спасител под действието на Неговото слово и благодат.

Римляни 10:9-14; Ефесяни 2:8

Вярваме, че изкупителното дело на Исус Христос включва: проповядване на евангелието на Царството, прощение на греховете, изцеление от болести и освобождение от демонични сили.

Матей 4:23; Марк 16:16-17

Вярваме във Второто Пришествие на Исус Христос в Господния Ден, че ще бъде съпроводено с възкресение на мъртвите и със сътворяване на ново небе и нова земя.

Д.А. 1:9-11; Откровение 20:11-13; Откровение 21:1 

СВЯТИЯ ДУХ

Вярваме, че Бог е Дух нематериален и безтелесен в основата си, Той е духовно същество, а не физическо. Той е Личност със себесъзнание, себеуправление, воля, разум и чувства.

Йоан 4:24

Вярваме, че Святият Дух е разкрит в Писанието като третото лице във вечното Божество.

Матей 28:19

Вярваме, че Святият Дух изхожда и е пратен от Отец, за да разкрие и установи делото на Христос в живота на всеки вярващ.

Йоан 15:26; Йоан 14:26; Йоан 16:13-14

Вярваме, че хулата срещу Святия Дух води до вечно осъждение.

Матей 12:31

Вярваме, че основната мисия на служението на Святия Дух е изкуплението на този свят чрез свидетелство за жертвата на Исус Христос.

Йоан 16:8

Вярваме, че новорождението се постига единствено чрез Святия Дух.

Йоан 3:5-6

Вярваме, че всеки вярващ може да преживее кръщението на Святия Дух със способността да говори на непознати езици.

Д.А. 2:4; 1 Коринтяни 14:2

Вярваме, че Святия Дух дарява вярващите с духовни дарове, каквито Той желае с цел усъвършенстване служението на Църквата.

1 Коринтяни 12 и 14

СПАСЕНИЕТО

Вярваме в всеобщата греховност и вина на падналия човек, което го прави предмет на Божия гняв и осъждение.

Римляни 3:23; Ефесяни 2:1-3

Вярваме, че покаянието е начин на живот, който очиства вярващите от силата на греха.

А.Д. 3:19; 2 Петрово 3:9; 2 Коринтяни 7:9

СВЯТОТО ПИСАНИЕ

Вярваме, че свещените писания в Библията от Стария и Новия Завет са боговдъхновени, и са единственият истинен и върховен авторитет на Бог по всички въпроси на вярата и спасението. Библията е адресирана към всички мъже и жени и чрез нея Святия Дух говори, просветлява и разкрива на Църквата мъдростта и волята на Бог.

2 Тимотей 3:16; 2 Петрово 1:21; Йоан 1:1

Вярваме, че Исус Христос дойде на земята да проповядва благовестието на Божието царство и да съгради Своята Църква.

Матей 4:23; Матей 16:16-18; Данаил 2:44

ЦЪРКВАТА

Вярваме, че Исус Христос е Глава на Църквата, чрез която изработва разстежа на цялото тяло. 

Ефесяни 4:15-16; Колосяни 1:18; Ефесяни 1:22

Вярваме в петте дара на служение (Апостоли, Пророци, Евангелизатори, Пастори и Учители), дадени от Христос на Цъквата с цел усъвършенстването на вярващите за делото на служението.

Ефесяни 4:11

Вярваме, че апостоли и пророци са основата на Църквата, като сам Исус Христос е крайъгълният камък.

Ефесяни 2:20

Вярваме, че църквата е общество от хора, обединени чрез своята вяра и любов в Исус Христос – техният Господ и Спасител! Свързани помежду си като живи камъни в обща заветна цел за изграждането и разширяването на Божието царство на земята чрез посветени животи.

1Петрово 2:4-8; Д.А. 2:42-47

Вярваме в свещеничеството на всички вярващи, които образуват универсалната Църква – Тялото Христово.

1 Петрово 2:9

Вярваме, че молитвата, хвалението и поклонението е начин на живот, който приближава вярващите по-близо до присъствието, целта и намерението на Бог.

Матей 6:9; Марк 14:38; Псалми 96:9; 1 Коринтяни 16:29; Псалми 135:3

Вярваме, че местната църква е Божият промисъл и план за човечеството да разширява Божието царство на земята. В местната църква се изгражда живота на вярващите с цел тяхното духовно усъвършенстване и служение. 

Матей 16:17-18; Д.А. 14:23; Матей 18:15-16

Вярваме, че местната църква трябва да бъде клетъчна по структура с цел ефективна грижа, обучение и духовно изграждане на отделния вярващ. Управлението на местната църква, трябва да бъде презвитерско, основано върху новозаветните библейски стандарти за лидерство с цел изграждането църквата, както и по естество местната църква трябва да бъде апостолска, чиято цел е разширяването на Божието царство на земята.

1Коринтяни 12:12; 1Тимотей 5:17; 1Коринтяни 9:2

Вярваме, че основният Божествен призив, мандат и отговорност на Църквата за всички времена и епохи е Великото поръчение на Исус Христос от Матей 28:18-20.

Вярваме, че всеки вярващ е служител на Бога според призива, дарбите и способностите, които Христос е дал на всеки.

Матей 25:15; Марк 16:17; Римляни 12:3

Вярваме, че служителите, които проповядват Божието слово, трябва да го демонстрират с живот на святост и любов, в противен случай нашето свидетелството губи своята достоверност и сила

1 Тимотей 3:2; Тит 1:7

Вярваме, че освещението е процес на лично духовно израстване под въздействието на Святия Дух и Божието слово, без което никой няма да види Господа.

Евреи 12:14